تبلیغات
یوزرنیم نود32 ، آپدیت روزانه نود32 - بازگردانی فایلهای ناپدید شده فلش توسط ویروس

یوزرنیم نود32 ، سریال نود32 ، آپدیت روزانه نود32

بازگردانی فایلهای ناپدید شده فلش توسط ویروس

نویسنده :امید اینترنت
تاریخ:پنجشنبه 21 فروردین 1393-07:31 ب.ظ

ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﻲ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺾ آنتی ویروس نود 32 ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ذﻳﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد:

حداقل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری:

در سیستم عامل وﻳﻨــﺪوز"2000"،"XP"،"2003"،"2000"ﺳﺮور و"2003"ﺳﺮور:

-ﭘﺮدازﻧﺪه 400 ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی 32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ 

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان128ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGA ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ 600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ


در وﻳﻨﺪوز وﻳﺴﺘﺎ:

-ﭘﺮدازﻧﺪه ﻳﻚ ﮔﻴﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰی32 ﻳﺎ64 ﺑﻴﺘﻲ

-ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان512ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان35ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

-ﻛﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﻚ super VGAﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ600در800ﭘﻴﻜﺴﻞ 


نصب نرم افزار نود 32:

ﺑﺎ اﺟﺮای ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد.دو روش ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺼﺐ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.

 اﻟﻒ)ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻳﺎ "Typical"

ب)ﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻳﺎ"Custom" 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی ﻧﺮم اﻓﺰار:

 اﻳـــﻦ روش ﻧـــﺼﺐ ﺑـــﺮایﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ازنود32 ﺑـﺎﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘـﻴﺶ ﻓـﺮض آن اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪ.اﻳـــﻦﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻋﺚاﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺘﻲﺷﺪه و ﺑـﺮای ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛـﻪﻗــﺼﺪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨــﺪی ﺟﺰﺋﻴــﺎتﻣﺮﺑـــﻮط ﺑـــﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـــﺎتﻧﺮماﻓﺰار را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦراه ﺣﻞ اﺳﺖ. 

اوﻟﻴﻦ و در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ درﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار درج ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓـﺰارﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ.زﻳﺮا ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻳﺠﺎدﺣﻔﺎﻇﺖ داﺋﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻗﺒﻞﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را که درﻳﺎﻓـﺖﻧﻤﻮده اﻳﺪ در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ "set update parameters later" ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار رﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ اﻗـﺪامﻛﻨﻴﺪ.

 ﮔـــﺎم ﺑﻌـــﺪی ﭘﻴﻜﺮﺑﻨـــﺪیﺳﻴـــﺴﺘﻢ ﻫـــﺸﺪار اوﻟﻴـــﻪ"ThreatSense.net"اﺳﺖ.ﺷﺮﻛﺖ"ESET"ازاﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﻬـﺖ ﻛـﺴﺐآﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﻛﻤﺘـــﺮﻳﻦ زﻣـــﺎن ﻣﻤﻜـــﻦﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑــﺎ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﺟﺪﻳــﺪ را ﺑــﺮایﻛــﺎرﺑﺮان ﺧــﻮد ﺑــﻪ ارﻣﻐــﺎن آورد. از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺷﺮﻛﺖ"ESET"اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ.آﻳﺪ در اﻳﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻪ وﻳﺮوﺳـﻬﺎی راﻳﺎﻧـﻪای ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﺷـﺮﻛﺖ "ESET" اﻓﺰوده ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.


ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ، ﮔﺰﻳﻨﻪ "enable ThreatSense.net early warning system"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻓﻌـﺎلاﺳﺖ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﺷـﺮﻛﺖ"ESET"ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"Advanced Setup …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 درﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺰء ﻛﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻛـﺎراﻳﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﻳﮕﺎن(bundle)ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐاﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪایﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﻴﺎمﻫﺎﻳﻲ را ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ، ﻧـﺼﺐ آﻧﻬـﺎﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﺰﻳﻨﻪ"enable detection of potentially unwanted applications"را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ"EAV" ﺑﺘﻮاﻧـﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪات راﻳﺎﻧﻪای را ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺧــﺮﻳﻦ ﻗــﺪم در ﻓﺮاﻳﻨــﺪﻧــﺼﺐ ﻋــﺎدی ﻧــﺮم اﻓــﺰارﻋﺒﺎرت از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ ﺑـﺮرویﮔﺰﻳﻨﻪ"install". اﺳﺖ

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﻧﺼﺐ آنتی ویروس نود 32 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﻲ:

اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧـﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ اﻋﻤﺎل دارﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﻧﺼﺐ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﺒﺎرت از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺴﻴﺮ

"C:\program files\ ESET\ ESET NOD32 Antivirus"

ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"Browse …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد.اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی. اﺳﺖﭘـﺲ ازاﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را درج ﻛﺮدﻳﺪ، ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑـﺴﺘﺮارﺗﺒـﺎﻃﻲاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

اﮔﺮ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺻـﺤﻴﺢ درجﻧﻤﺎﺋﻴـﺪ ﺗـﺎﻓﺮاﻳﻨـﺪﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ روﺑﺮو ﻧﺸﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ از ﺳﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴـﺪﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻳﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﻓﺮض را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﮔـﺮ از ﺳـﺮور"proxy"اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺳﺮور"proxy"ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"I use a proxy server"، ﺑﺮ روی"next"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.ﺳﭙﺲ درﻓﻴﻠﺪ آدرس ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم ﻳﺎ"IP"ﺳﺮور"proxy"را درج. ﻛﻨﻴﺪدر ﻓﻴﻠﺪ"port"ﻧﻴﺰ ﭘـﻮرﺗﻲ را ﻛـﻪ ﺳـﺮور"proxy"اﺗـﺼﺎﻻت آن راﻣﻲﭘﺬﻳﺮد وارد ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﺷﻤﺎره"3128"ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦاﮔـﺮدﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮور"proxy"ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ، ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﻴﻠﺪﻫﺎی"user name"و"password"درج ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮور"proxy"دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ.در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت"proxy"اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﺮم اﻓﺰار"Internet Explorer"اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ روی دﻛﻤﻪ"apply"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

 اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روی"next"ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاردﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ.در اﻳـﻦ ﭘﻨﺠـﺮه اﺳـﺖﻛﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﻳﻨﻪ"change …"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

 اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻳﺪاﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮوزرﺳـﺎﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ"never update program components"را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴـﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ"ask before downloading program components"ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد ﻓﺎﻳﻠﻬﺎی ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰایﻧﺮم اﻓﺰار، ﭘﻨﺠﺮهای ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﻛﺎرﺑﺮ را ﺟﻬﺖ داﻧﻠﻮد اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر و ﺑـﺪوناﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ

"perform program component upgrade if available"

را ﻓﻌﺎل ﻛﺮد.

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ارﺗﻘﺎء و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﺟﺰای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ راﻳﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺠﺪد(Reboot). ﺷﻮدﻟﺬا ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در اﻳـﻦزﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از"If necessary , restart computer without notifying"ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺗـﻮانﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪدرج و درج ﻣﺠﺪد ﻳﻚ ﻛﻠﻤـﻪ ﻋﺒـﻮرﻧﻤــﻮد ﺗــﺎ اﻓــﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎز ﻧﺘﻮاﻧﻨــﺪﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛـﺎرﺑﺮ را ﺗﻐﻴﻴـﺮدﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ در روشﻧﺼﺐ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻴﻜﺮﺑﻨـﺪی ﺳﻴــﺴﺘﻢ ﻫـﺸﺪار اوﻟﻴــﻪ "ThreatSense.Net"و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻧﺼﺐ ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﭘﺬﻳﺮﻧـﺪ ﻛـﻪﻗﺒﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﻧﺪ. 

آموزش نصب نود 32 بصورت کامل و تصویری

در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺪم ﻧﺼﺐ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧـﺼﺐ ﻧـﺮم اﻓـﺰار nod32 ﮔـﺸﻮده ﺷـﺪه و ﻛـﺎرﺑﺮ ﻣـﻲﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺑـﺮ روی دﻛﻤـﻪ"install"ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﺪ.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

    مطالب مهم

Otilia
جمعه 17 آذر 1396 03:44 ق.ظ
Hmm it appears like your website ate my first comment (it was
extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I as well
am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips for newbie blog writers?
I'd really appreciate it.
Why does it hurt right above my heel?
شنبه 14 مرداد 1396 05:50 ب.ظ
Hi exceptional website! Does running a blog similar to
this take a great deal of work? I have virtually no
expertise in coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic however I just needed to
ask. Kudos!
http://numbersmasella.over-blog.com/2015/01/exercise-sessions-for-drop-foot.html
جمعه 30 تیر 1396 10:30 ب.ظ
Hi there to every one, for the reason that I
am genuinely keen of reading this weblog's post to be
updated daily. It contains good information.
foot pain by arch
پنجشنبه 22 تیر 1396 09:04 ق.ظ
Howdy very cool web site!! Guy .. Excellent ..
Superb .. I'll bookmark your site and take
the feeds also? I'm happy to search out numerous helpful information right here within the
submit, we need develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 12:38 ب.ظ
Excellent site you have here but I was curious if you knew of any
discussion boards that cover the same topics talked about in this article?
I'd really love to be a part of online community where
I can get advice from other experienced individuals that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me know.
Cheers!
manicure
چهارشنبه 9 فروردین 1396 12:42 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you
know a few of the images aren't loading correctly. I'm not
sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.
niloofar
شنبه 11 بهمن 1393 05:27 ب.ظ
سلام افتخار میدین به سایت منم یه سر بزنین.
سیستم همکاری در فروش فایل همکار فایل
دوشنبه 1 دی 1393 07:50 ق.ظ
سیستم همکاری در فروش فایل همکار فایل
کسب درآمد از اینترنت اسان است
روش اول:
فروش فایل ها و پروژه های خودتون در سایت ما
روش دوم: بازاریابی
اگر سایت یا وب لاگ دارید به راحتی می توانید در سایت همکار فایل عضو شوید و کسب درآمد کنید
پورسانت 50 درصدی
اطلاعات بیشتر
http://hamkarfile.ir/page/help
tikup
یکشنبه 13 مهر 1393 10:31 ب.ظ
آپلود سنتر تیک آپ در خدمت شماست.

پشتیبانی تمام فرمتها،رایگان،سرعت بالا،آپلود دائمی،ابزار وب مستر،ابزار موزیک آنلاین،آپلود از آدرس،قابلیت ادامه دانلود،لینک مستقیم و ...

آپلود سنتر تیک آپ
برترین کیفیت،بهترین سرعت
http://tikup.ir
وطن رنک
یکشنبه 23 شهریور 1393 05:42 ق.ظ
سلام - وبلاگ خوبی داری

دوست داری از تک تک بازدید کننده هات پول دربیاری ؟

در سایت معتبر وطن رنک با دامنه عضو شو و کد رو تو وبلاگت بزار و به ازای هر بازدید کننده از وبلاگ 3 تومن درآمد کن .

پرداخت 3 تومان به ازای هر بازدید کننده
پشتیبانی و تسویه حساب هفتگی
اعتبار و سابقه بالا با آدرس .com
شمارش بازدید عالی و سریع و مطمئن

http://www.vatanrank.com
وطن رنک
یکشنبه 23 شهریور 1393 05:42 ق.ظ
سلام - وبلاگ خوبی داری

دوست داری از تک تک بازدید کننده هات پول دربیاری ؟

در سایت معتبر وطن رنک با دامنه عضو شو و کد رو تو وبلاگت بزار و به ازای هر بازدید کننده از وبلاگ 3 تومن درآمد کن .

پرداخت 3 تومان به ازای هر بازدید کننده
پشتیبانی و تسویه حساب هفتگی
اعتبار و سابقه بالا با آدرس .com
شمارش بازدید عالی و سریع و مطمئن

http://www.vatanrank.com
مجله اینترنتی پامپا
سه شنبه 18 شهریور 1393 10:23 ق.ظ
حیات آدمی در دنیا همچون حبابی است در سطح دریا .
جان راسکن
مجله اینترنتی پامپا
http://magazine.pampa.ir
تکانه
یکشنبه 9 شهریور 1393 11:05 ق.ظ
برای آگاهی از آخرین اخبار فناوری اطلاعات به سایت تکانه مراجعه کنید
takane.ir
master-code
پنجشنبه 21 فروردین 1393 08:49 ب.ظ
کد افزایش بازدید و ورودی گوگل برای اتلاعات بیشتربه آدرس زیر مراجعه کنید
http://www.master-code.ir/post/66

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo